hide show
About us • Projects
Projects

Projects

Проект: № BG05M9OP001-1.003-2078

Договор: №BG05M9OP001-1.003-2078-C01

                                 

Наименование: „Насърчаване на заетостта и повишаване качеството на живот”

 

Бенефициент: "ЕОС-НД" ООД

 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски социален фонд“

 

Кратко описание на проекта:

 

"ЕОС–НД" ООД е създадена през 2012 г., собственик на кафе-сладкарница „ФРЕДО” с идеята да осигури на своите клиенти богат избор от вкусни и здравословни торти и десерти собствено производство.

Проектът  е насочен  към разширяване на дейността и преминаване в друга категория, бар енд динер заведение, и с изпълнението му: чрез увеличаване на персонала и закупуване на оборудване, пряко свързано с разкритите работни места, ще се изпълни годишната стратегия за развитие на компанията. Настоящият проект допринася за създаване на условия за заетост на безработни лица, които попадат в приоритетните целеви групи на програмата. Фокусът е насочен към интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда. В допълнение, целите на проектното предложение съответстват напълно и на целите на ОП „Развитие на човешките ресурси", а именно да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и засилване на социалното включване. Проектът предвижда изпълнение на следните дейности: Дейност 1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца; Дейност 2. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места, Дейност 3. Дейност за организация и управление на проекта, Дейност 4. Информиране и публичност. Разкриването на повече нови работни места и продължаването на инвестирането в човешките ресурси са от първостепенно значение през 2015 г. Целите и дейностите на проекта са съобразени с дългосрочните приоритети на Стратегията „Европа 2020” и необходимостта от подобряване на бизнес средата в България.

 

 

 

 

Цели на проекта:

 

Обща цел на проекта: Създаване на условия за заетост на едни от най-уязвимите и застрашени от изключване групи на пазара на труда в "ЕОС-НД" ООД чрез създаване на устойчиви нови работни места и подобряване качеството на работната среда.

Специфичните цели са конкретизирани след идентификация на нуждите на дружеството. Те са изразени в:

1. Осигуряване на субсидирана заетост на безработни и/или неактивни лица без значение на тяхната възраст и/или образование за период от 12 месеца;

2. Създаване на нови работни места, чрез закупуване на оборудване в "ЕОС–НД" ООД като новонаетите служители ще работят в сладкарница ФРЕДО;

3. Запазване на минимум 50% от новоразкритите работни места за период, не по-кратък от 12 месеца след приключването на проекта.

 

Стойност на проекта: 67 592,40 лв.

 

Размер на безвъзмездната помощ: 67 592,40 лв.

share + ˆ to top